1. Definitioner

 • Företag

  BeIn News Academy Ltd. Registrerad i Hong Kong. under företagsnummer: 1332369 och på adress: Suite 1701 – 02A, 17/F., 625 King’s Road, North Point, Hong Kong

 • Nyhetsportal

  Nyhetsportal som hanteras av företaget och tillgänglig på adressen: https://se.beincrypto.com/,

 • BeInCrypto

  Samlingsnamn som avser både Företaget eller Nyhetsportalen

 • Villkor

  Senaste versionen av företagets allmänna villkor

 • Användare

  Individ som besöker nyhetsportalerna

 • Riktlinjer

  Juridiska riktlinjer som är tillämpliga på företaget enligt dess jurisdiktion eller enligt deras juridiskt bindande karaktär.

 • GDPR

  Allmän dataskyddsförordning (EU) 2016/679

 • Personlig information

  Personuppgifter är all information om användaren som identifierar eller kan identifiera användaren och som inkluderar, till exempel, namn, adress eller personnummer.

2. Finalité, syfte och andra definitioner

Denna policy är avsedd för användarna av BeInCrypto.

BeInCrypto är en nyhetsportal som syftar till att tillhandahålla sina användare tydliga och ärliga rapporter om kryptomarknaden och blockchain-industrin.

Företaget har utformat denna integritetspolicy i enlighet med GDPR och tillhörande riktlinjer.

Denna policy syftar till att ge företagets användare information om vilken typ av information som samlas in av företaget, hur denna information används och under vilka omständigheter den kan delas med tredje parter.

I denna sekretesspolicy kan användarinformation refereras till som “personuppgifter” eller “personliga data”. På samma sätt kan företaget ibland samlat referera till behandlingen, insamlingen, skyddet och lagringen av användardata eller liknande åtgärder som “behandling” av dessa personuppgifter.

3. Insamling av personuppgifter

Företaget kommer att samla in information som är nödvändig för att tillhandahålla och förbättra sina tjänster.

4. Prenumeration på nyhetsbrev

Användarna kommer att ha möjlighet att prenumerera på det regelbundna nyhetsbrevet som erbjuds av företaget genom att ange sin e-postadress när prenumerationsalternativet väljs. Genom att göra detta samtycker användaren till att ta emot detta e-postmeddelande genom att ange sin e-postadress direkt till företaget via alternativet tillgängligt på nyhetsportalens webbplats.

5. Syftet med att bevara legitima intressen

Företaget behandlar personuppgifter för att bevara de legitima intressen som försvaras av BeInCrypto eller av en tredje part. Ett legitmt intresse finns när företaget har en yrkesmässig, affärsmässig eller laglig anledning att använda användarinformation. Även i detta fall får den inte handla orättvist mot vad som är rättvist och bäst för användaren. Här är några exempel på behandlingsaktiviteter:
Att inleda rättsliga förfaranden och förbereda vår försvar i tvister;

 • Åtgärder och processer som vi vidtar för att säkerställa informationsteknologins och företagets system, förebyggande av potentiell brottslighet, säkerheten för tillgångarna, åtkomstkontroller och åtgärder för att bekämpa intrång;
 • Åtgärder för att hantera verksamheten och utveckla företagets produkter och tjänster;
 • Överföring, överlåtelse (antingen enkel eller som säkerhet för åtaganden) och/eller försäljning till en eller flera personer och/eller belastning och/eller pantsättning av hela eller delar av företagets förmåner, rättigheter, aktier eller intressen enligt avtalet mellan användaren och företaget.

6. Marknadsföringsändamål

Företaget kan använda användaruppgifter, såsom plats eller transaktionshistorik, för att skicka nyheter, analyser, forskning, rapporter, kampanjer eller utbildningsmöjligheter som kan vara intressanta för användaren, till deras registrerade e-postadress om den har lämnats till företaget.

Användarna har rätt att ändra detta alternativ om de inte längre vill ta emot denna information och kan avbryta prenumerationen när som helst.

7. Kontroll och behandling av Användarens personuppgifter

BeInCrypto och alla ombud som anlitats av företaget för att samla in, lagra eller behandla personuppgifter, samt alla tredje parter som agerar för företagets räkning, kan samla in, behandla och lagra de personuppgifter som tillhandahålls av användaren.

För ändamålen med behandling och lagring av personuppgifter som tillhandahålls av användaren i någon jurisdiktion inom eller utanför Europeiska unionen, bekräftar företaget härmed att det kommer att agera i enlighet med alla tillämpliga lagar.

8. Auktoriserade leverantörer

Företaget kan också använda auktoriserade externa leverantörer för behandling av användarrelaterade data, baserat på avtal om tjänster som ingåtts, som regleras av företagets anvisningar för skydd av användarrelaterade data. Dessa avtal är avgörande för att båda parter ska förstå sina ansvar och skyldigheter.

Dessa leverantörer kommer att tillhandahålla olika överenskomna tjänster med företaget.

När företaget är skyldigt eller auktoriserat att lämna ut information utan samtycke, kommer det inte att lämna ut mer information än nödvändigt för att uppfylla syftet med denna offentliggörande.

9. Företagets behandling av Användarens personuppgifter i marknadsföringsaktiviteter

Företaget kan behöva behandla användares personuppgifter för att informera dem om produkter, tjänster eller erbjudanden som kan vara av intresse för dem. Företaget analyserar all denna information för att avgöra vad som är nödvändigt eller intressant för användarna.
I vissa fall kan profilering användas. Profilering är en process där användarens data behandlas automatiskt för att utvärdera vissa personliga element och tillhandahålla användaren specifik kommersiell information om vissa produkter.

Användare har rätt att när som helst invända mot behandlingen av sina personuppgifter för marknadsföringsändamål eller avregistrera sig från företagets marknadsföring via e-post genom att kontakta företagets användarsupport när som helst på följande sätt:

10. Varaktighet för lagring av Användarens personuppgifter

Företaget kommer att behålla användarnas personuppgifter i fem år för att uppfylla lagliga krav. I vissa fall kan denna period förlängas.

När företaget inte längre behöver behålla användarnas personuppgifter kommer de att raderas eller förstöras på ett säkert sätt.

11. Användarens rätt att radera data

Rätten till radering av data utgör inte en absolut “rätt till radera”. Personer kan begära att personuppgifter raderas och förhindra deras behandling under specifika omständigheter. :

 • När personuppgifter inte längre är nödvändiga för de syften för vilka de ursprungligen samlades in/behandlades ;
 • När personen återkallar sitt samtycke;
 • När personen motsätter sig behandlingen och det inte finns något övervägande berättigat intresse att fortsätta behandlingen ;
 • När personuppgifter har behandlats olagligt (det vill säga i strid med GDPR) ;
  När personuppgifter måste raderas för att uppfylla en laglig skyldighet;
 • När personuppgifter behandlas i samband med erbjudande av sociala tjänster eller information till ett barn. I vissa specifika omständigheter, gäller inte rätten till radering av data och företaget kan vägra att tillmötesgå begäran.

12. När kan företaget vägra en begäran om radering?

BeInCrypto kan neka att behandla en begäran om radering när personuppgifter behandlas av följande skäl :

 • För att uppfylla en laglig skyldighet för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller i utövandet av officiell myndighet ;
 • För utövande eller försvar av rättsliga rättigheter.

13. Geografiskt område för databehandling

I allmänhet behandlas användardata inom Europeiska unionen/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EU/EES). I vissa fall överförs och behandlas de dock i länder utanför EU/EES.

Överföring och behandling av användardata utanför EU/EES är möjlig, under förutsättning att lämpliga garantier finns på plats och att åtgärderna är enbart grundade på en laglig grund.

På begäran kan användaren få ytterligare information om överföring av användardata till länder utanför EU/EES.

14. Ändringar i denna integritetspolicy

Företaget förbehåller sig rätten att ensidigt ändra eller korrigera denna Integritetspolicy utan förvarning och när som helst, enligt denna bestämmelse.

Vid ändringar av denna integritetspolicy kommer företaget att publicera en uppdaterad version på nyhetsportalen. Revisionsdatumet längst ned på sidan kommer också att ändras. Företaget uppmuntrar dock användarna att regelbundet granska denna integritetspolicy för att hålla sig informerade om hur företaget behandlar och skyddar användarnas personuppgifter.

15. Cookies

Företagets webbplats använder små filer som kallas “cookies” för att förbättra dess funktionalitet och användarupplevelsen som helhet.

En cookie är en liten textfil som lagras på en användares dator för arkiveringssyften. Företaget använder cookies på sin portal. BeInCrypto kopplar informationen som lagras i cookies till all identifierbar personlig information som användaren tillhandahåller när de är på portalen. BeInCrypto använder både sessionscookies och permanenta cookies. En sessionscookie löper inte ut när besökaren stänger sin webbläsare. En permanent cookie förblir på besökarens hårddisk under en längre tid. Besökaren kan ta bort permanenta cookies genom att följa anvisningarna i sin webbläsares hjälpfil.

Företaget skapar permanenta cookies för statistiska ändamål. Permanent cookies gör det också möjligt för företaget att spåra och rikta in användares plats och intressen och förbättra upplevelsen av sina tjänster på portalen.

Om en användare väljer att avvisa cookies kommer de fortfarande att kunna använda portalen.

Vissa av företagets affärspartners använder cookies på portalen. Företaget har inte åtkomst till dessa cookies och kontrollerar dem inte.

16. Uppföljning och utvärdering

Företaget kommer regelbundet att granska effektiviteten av denna integritetspolicy, särskilt kvaliteten på genomförandet av de beskrivna villkoren, och förbehåller sig rätten att korrigera eventuella brister.

Dessutom kommer företaget att granska policyn minst en gång om året. Företaget kommer att informera sina användare om eventuella väsentliga ändringar i denna policy genom att publicera en uppdaterad version på sin/dess webbplats.