1. Definitioner

 • Företag

  BeIn News Academy Ltd. Registrerad i Hong Kong. under företagsnummer: 1332369 och på adress: Suite 1701 – 02A, 17/F., 625 King’s Road, North Point, Hong Kong

 • Nyhetsportal

  Nyhetsportal som hanteras av företaget och tillgänglig på adressen: https://se.beincrypto.com/

 • BeInCrypto

  Samlingsnamn som avser både Företaget eller Nyhetsportalen

 • Villkor

  Senaste versionen av företagets allmänna villkor

 • Användare

  Individ som besöker nyhetsportalerna

 • Riktlinjer

  Juridiska riktlinjer som är tillämpliga på företaget enligt dess jurisdiktion eller enligt deras juridiskt bindande karaktär.

 • Innehåll

  Under ‘Innehåll’ avses all information eller innehåll som visas, används eller överförs på nyhetsportalen eller via e-post som en del av prenumerationstjänsten.

2. Användarens godkännande av Allmänna Villkor

Användningen av denna policy är avsedd för användarna av BeInCrypto. BeInCrypto är en informationsportal som syftar till att tillhandahålla sina användare direkt och ärlig information om kryptomarknaden och blockchain-industrin.

Företaget har upprättat dessa Allmänna Villkor i enlighet med gällande lagar och tillhörande riktlinjer, samt med interna policys.

Genom att besöka nyhetsportalen, läsa dess innehåll och/eller använda nyhetsportalen, godkänner användaren dessa Allmänna Villkor. Dessa villkor utgör ett avtal mellan användaren och företaget och reglerar användningen av nyhetsportalen av användarna.

Om en användare inte godkänner dessa Allmänna Villkor måste de lämna nyhetsportalen och sluta använda dess tjänster omedelbart.

3. Innehåll och immateriella rättigheter

Allt innehåll på nyhetsportalen utgör företagets exklusiva egendom och är skyddat av varumärken, upphovsrätt, äganderätt och tillämpliga lagar om immateriell egendom.

Innehållet får endast användas av en användare för personlig och icke-kommersiell användning och får inte distribueras av en användare till andra parter utan företagets förhandsavtal.

Förfrågningar om användning av innehållet på något annat sätt än det som tillåts enligt dessa Allmänna Villkor måste lämnas in till – [email protected] – för granskning och godkännande i förväg.

4. Ansvarsbegränsningsklausuler

Tjänsterna och informationen tillgänglig på Nyhetsportalen tillhandahålls strikt “i befintligt skick”, “där de är” och “där de är tillgängliga”.

Företaget ger inga garantier (uttryckliga eller underförstådda) gällande informationen som tillhandahålls på Nyhetsportalen. Företaget avvisar uttryckligen alla underförstådda garantier, inklusive, men inte begränsat till, garantier för titel, icke-intrång, kommersiell kvalitet eller lämplighet för ett specifikt syfte.

Företaget kommer inte att hållas ansvarigt för någon förlust eller skada som kan uppstå till följd av att tredje part avlyssnar någon information som ställs till ditt förfogande via informationsportalen.

Företaget, eller något annat anslutet företag, styrelseledamot, chef eller anställd, liksom någon tredjepartsleverantör av innehåll, programvara och/eller teknologi, kommer inte att hållas ansvarig för förluster eller skador som en användare kan lida till följd av fel eller avbrott på informationsportalen, eller som ett resultat av handlingar eller underlåtenhet från någon annan part involverad i tillhandahållandet av användare av informationsportalen, dess innehåll eller de produkter eller tjänster den erbjuder, eller på grund av någon annan orsak relaterad till åtkomsten, oförmågan att få åtkomst eller användningen av informationen på informationsportalen eller dess innehåll.

Under inga omständigheter kommer företaget att hållas ansvarigt gentemot en användare, vare sig det gäller avtal eller skadeståndsansvar, för någon direkt, särskild, indirekt, följd- eller tillfällig skada eller för någon annan skada av något slag, även om BeInCrypto eller någon annan part har informerats om möjligheten till sådan skada. Denna ansvarsbegränsning inkluderar, men är inte begränsad till, överföring av något virus som kan infektera en användares utrustning, mekanisk eller elektronisk utrustningssvikt eller kommunikationslinjers fel, telefonproblem eller andra anslutningsproblem (till exempel oförmåga att komma åt en internetleverantör), obehörig åtkomst, stöld, operatörsfel, strejker eller andra arbetsproblem eller någon annan händelse av force majeure.

Företaget garanterar inte en kontinuerlig, oavbruten eller säker åtkomst till Nyhetsportalen.

5. Ansvarsfriskrivningsklausul

Åsikter och artiklar som publiceras på nyhetsportalen är författarnas arbete och är föremål för deras partiskhet och subjektivitet; därför kan företaget inte garantera den faktiska sanningen i de information de innehåller.

Information, artiklar och åsikter som finns tillgängliga på nyhetsportalen utgör inte finansiell rådgivning eller uppmaning till investering på något sätt. Ingenting som publiceras av företaget utgör investeringsrådgivning, och ingen data eller information som publiceras på nyhetsportalen ska betraktas som en del av investeringsverksamhet.

Företaget och dess anställda rekommenderar starkt varje användare att göra sina egna oberoende undersökningar och/eller rådfråga en kvalificerad investeringsprofessionell innan de fattar något finansiellt beslut.

6. Klagomål

Företaget respekterar andras kreativa arbete och äganderättigheter och följer noggrant lagarna om immateriell egendom och upphovsrätt. Om du anser att det har begåtts överträdelser av immateriella rättigheter eller upphovsrätt, var vänlig kontakta oss omedelbart och ange detaljer om situationen ([email protected]). De detaljer som ska inkluderas i ditt klagomål är följande:

 • Information om ägaren till immateriell egendom
 • En lämplig indikation på den aktuella egendomen
 • Kontaktuppgifter för den som lämnar klagomålet

Företaget kommer att vidta lämpliga åtgärder för att svara på klagomålet inom en lämplig tidsram; förutsatt att klagomålen lämnas in i god tro av användarna.

7. Kontroll och utvärdering

Företaget kommer regelbundet att granska effektiviteten hos dessa Allmänna Villkor och särskilt kvaliteten på genomförandet av de beskrivna villkoren, och förbehåller sig rätten att korrigera eventuella brister.

Dessutom kommer företaget att granska de Allmänna Villkoren minst en gång om året. Företaget kommer att informera sina användare om eventuella betydande ändringar i dessa Allmänna Villkor genom att publicera en uppdaterad version på sin nyhetsportal. Om inget annat anges träder ändringarna i kraft omedelbart efter publicering av den uppdaterade versionen på nyhetsportalen.